ࡱ> | ' !"#$%&_()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~Root Entry FtNrSummaryInformation(,DocumentSummaryInformation8 WordDocument3 Oh+'0 ( 8 D P\dlt ?eRS0200901S_o(u7bNormalgq\12@yOQeR[8hnxCgP N>eTG[eeHhvw TGNl?e^ S?e^ gsQY0R0@\ ~S?e^xvz Ta s\ 0lS>yOQeR[8hnxCgP N>eTG[eeHh 0pSS~`ON T蕤wb}Y/{_=[0 lSNl?e^RlQ[ 2021t^10g20e lS>yOQeR[8hnxCgP N>eTG[eeHh :NmeQ/{_=[>yOQeRW >e{ g 9ei cgqў_lwl?eS 0sQN[e>yOQeR[8hnxCgP N>eaNGWS ]\Ovc[a 0ўlĉ0202107S gsQ|^y ~S?e^xvz 1\hQS[e>yOQeR[8hnxCgP N>eGWS ]\ON N{yCgP N>e 6R[,geHh0 N0;`SOvh N`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ NSY0S?e^ b:NOR[N [;mRBl:N[T N {?e>eCg0>e{~T0OS gR0eOO :Nvh NeOS]\OЏL:g6R nxOCgP N>e]\O >e_ N0c_OO0{_}Y gHe㉳Q[8hnx]\O-N gCgybv w N0 w_veCgyb v c~cGSQeR[a[|Q^TOna^0 00N0W,gSR N ZWcOlOĉ0Cg#fnx0ZWc >e{ g ~T [ N>e0RTGv>yOQeR[ybNy ۏNekePhQ[U{t6R^T#N:g6R ZP0RCg#~N nxO #Nnpf0NCgN 0 00N ZWcOl:Nl0O`O0N㉳QVO %`av :N8h_ OSN]\OvcwċN0NOna:Nvh ;NRlS]\O\OΘ09eۏ]\Oel :_S gRaƋ0Re gRe_0cؚ gR(ϑ R'Y_T^0;NRSsbJTR^ nxO OS gR0eOO 0 00 N ZWc[U:g6R0ĉ{t0\CgP N>eNRe]\O:g6R0cGSL?eHe0ĉd\OAm z g:g~T ۏNek%NeN>eCg0 N>ev{0nxOCgP N>eT gHev{ Tek0RMO l?e@\R:_[TGNl?e^>yOQeR[8hnx]\Ovvcwc[ ZWQ2bk N>eNKN0v{:MO 0 N0͑pNR N N>eNy WaNE\lgNOu;mO0yrVNXTO{Q0NO6eeQ[^[0ؚ%m4NSQeRё(W500CQ+T NQv4NeQeRI{>yOQeRNy[ybCgP N>eTG 1uTGvc#>yOQeRNy3uvSt0[8hT[ybSR`{t]\O0 N fnxL# >yOQeR[ybCgP N>eǑSYXbve_01uSNl?e^NTG~{ CgP N>e YXbfN0>yOQeR[ybCgP N>eT fnxSl?e@\ TGTQgE\ YOv]\OL# nxO(WSt>yOQeRNy3uT[ybSvcw]\O-N;NSO#N=[0RMO R[cؚ>yOQeR[a[TQv|Q^0 Sl?e@\/f>yOQeR]\Ovc[vcw;NSO0# N~?eV{/{_=[0NRWTc[vcw0Oo`8h[0ĉS{t0~~DёS>eI{vsQ]\O nxO N>e[ybvTy>yOQeR]\Oz)R_U\0 TG?e^/f>yOQeR[ybv#N;NSO e\L[yb~~[#NTGl?eRe\L[ybwQSO]\O#N # N>eNyvSt3u0W@xOo`8h[ 0[8heQ7bg0l;Nċ 0[ybSR`{t0chHh{tI{e8^]\O0 QgE\ lYXTO/f>yOQeR]\OvOSR;NSO0e\LQeR[a;NRSsbJTL# SeSs:SVQ&{TagNvV[a .^R gVv[^b*NN3u>yOQeROSR_U\[^~NmrQeQ7bg0l;NċTQeR[aR`{tI{]\O0 N OSAm z 1.StfOwc0QgE\ lYXTObOStXT0QyOQeR NeOv gR[acONR gR0GNl?e^SeSt>yOQeR3u YǏ?eRs^Sg⋄vPge N_Bl3uNcO lQ[0kT0kSeP0N>y0?bN0ёI{蕁pencqQN g'YP^{S3uNcOvPge0 2.[8hfOS0GNl?e^St3uT cvsQĉ[_U\g[8h [LN!klQ:y0[l g_vQeR3u[^ S NQۏLl;Nċ0 3.nxfؚHe0GNl?e^9hncQeR[a3uT[^~NmrQg~gI{Pge S_1uGNl?e^l?eR;N{[0l?eR]\ONXT0QgE\ YO#NbOStXT0QfSSv yrVNXT[^~NmrQ0tRl gf>fSSv N(WteQeR4ls^0=[}Y Qe%` ]\O [weQVXv[^T*NNSHQL/TR'}%`\4NeQeR z^ TLeRKb~0 V0v{ce N fnxv{#N0l?e@\~y{ZP}YTGNl?e^>yOQeR[8hnx]\Ovvcwc[TGNl?e^^zePhQ St0# g0# nx0# v]\O:g6RQgE\ lYXTO^zONhSNl;Nċ EQRS%cOvcwv\O(u0ZWQ\g~Vv{ N0RMO Qs[a[ N|QI{0 N ĉv{Q[0l?e@\_U\NRW R:_ NMR c[ nxO?eV{(u [_Q 0c[ ߍ_ N 0=[ Nozz R:_ N-N0NT v{ ͑pvcwSt3u/f&TSe RtAm z/f&Tĉ vsQDe/f&TPhQ [a[/f&T|Q R`{t/f&T=[I{0 N ~Sv{e_0l?e@\cۏ~ N~ NNSOv{ EQROXb>yOQeROo`{t|~ R:_s^SvKm0pencRgT]\Of [g~~]\ONXTbǏYXb,{ Neċ0Ove__U\:g[0WeQ7bbg [X[(WvۏLcwRte9eePhQbɋ>Nb:g6R glQ:y>yOQeRbɋ>Nb5u݋ [X[(W͑'Y_v[8hnx~g SǑS NNN e_c~ Y8h0 N0[eek 001.RXTr6k10g1e-10g15e)0S?e^~~S_NyO xvzeHh0r>yOQeR[ybCgPYXb N>e]\O fnx[ybCgP N>evvsQBl0vh0NR0elI{0 2.NRW6k10g16e-10g23e)0Sl?e@\~~_U\>yOQeR[ybCgP N>evsQNRW ZP}YN N~>yOQeROo`|~[c nxOOo` OEu0 3.CgPyN6k10g24e-10g31e)0~S?e^ybQ NS 0>yOQeR[ybCgP N>eTG[eeHh 0 0>yOQeRN~[ybd\OAm z 0 ~{>yOQeR[ybCgP N>eYXbfN yNKNew >yOQeR[ybvsQNySR`{t1uTG#0 mQ0 gsQBl N cؚ``Ƌ0>yOQeR[ybCgP N>e/f=[mSL?e[yb6R^9eivNy͑]\O /fluWOl0)Rlv͑Q[ TGS#N蕡R_ؚ^͑Ɖ b}Y=[0 N R:_?eV{[ O0TGǑSYy gHee_ meQ_U\>yOQeR?eV{v[ O ZP0R?eV{eQQgeQ7b OOwckNُN`l?eV{vsQQ[S`Q wSf gsQ]\OvBlS z^0 N :_S gRR0Sl?e@\R:_[TGvc[ :_SNRW cؚ]\ONXTvNR4ls^ R[ZP}Y[yb]\Ovz)RTc0GMPM:_ g#N_0 }(ؚvl?e]\ONXT SR^ N\N3*NN _NSǏ-pN gR XlQv\MOI{e_teEQ[]\ORϑ V R:_~~[0:NR:_[>yOQeR[ybCgP N>eTG]\Ov~y{OS bzlS>yOQeR[ybCgP N>e]\O[\~0 ~ R O S?e^oRS oR ~ OvQ Sl?e@\@\ >ehQ S?e^RlQ[;NN b XT 4bh܀ S[@\ N~xXT s Kf S~YvY,{N>m{~h~ u S"?e@\N~;NNyXT Ng%fR lGG _NO nlGG R~m SmlGG [^\ eyzGG cQ NzGG fk~b [gGG ݐ)Yx Qq\GG sSf~ LN&lGG [\~ NRlQ[ (WSl?e@\ RlQ[;NN1u>yOQeR-N_;NNׂ~\|QN0 N0,geNpSSKNew[e gHeg5t^0 DN1.lS>yOQeRN~[ybd\OAm z WaNgNOu;mOyrV 3uAm zV DN1 lS>yOQeRN~[ybd\OAm z N0eNOnc 0sQNpSST\n^E\lgNOu;mO[8h[ybfLRlvw 0(Tl?eS[2013]61S)0 0sQNۏNekZP}YE\lgNOu;mO[8h[yb gsQNyvw 0(Tl?eS[2013]62S)0 0VRbsQNۏNekePhQyrVNXTQeRO{Q6R^va 0VS02016014S 0 0l?esQNpSS<yrVNXT[Rl>vw 0lS020160178S 0 0T\n^Nl?e^RlQSsQNpSST\n^NO6eeQ[^[{tRlvw 0T?eRS0201506S 0ў_lwl?eSsQNpSS 0ў_lw4NeQeR]\OĉՋL vw 0ўlĉ0202005S 0 N0]\OQ[ ,gAm z-N>yOQeRSbWaNgNOu;mO0WaNyrVNXTQeRO{Q0WaNNO6eeQ[^[T4NeQeR0 N0Am zNy 103u(;NRSs)03ugNOu;mO^S_N[^:NUSMO 1u7b;NbvQN[^bXTN7b;Nv TINT7bM|@b(W0WGNl?e^cQfNb3u0cNvPge:1 3ufNQf[^vNS03uSV0a{Qbb{QN`Q0[^?bK\0W0WI{"N`Q0[^6eeQI{W,g`QڋObTcCg8h[ 02 3u[^v7bS?|0NSNS YpSN03 [^W,g`Q3ubh04 [^6eeQ"N3ubT8h[gh05 l[a{Qbbvb {QINRsQ|NvNfOo`NS,gN[vQ T N"N6eeQ`QXf0 20Oo`8h[0TGNl?e^kg(Wĉ[eQ \c6evgNOu;mO3u[^vW,gOo`cNw8h[s^S0^>yOQeR{t|~ NSS~ccTpenc ۏLOo`8h[ v^eQ7bpg8h[ [LNhy&TQ6R0 30St0~[^6eeQT"NOo`8h[ TGNl?e^[&{TagNv3u, 1u3uNbvQNtNcNvsQfPge 3uPgePhQv^S_SeNNSt 3uPge NPYb N&{TBlv^S_N!k'`JTw; N&{TagNv3u fNbJTwv^ft1u NNSt01 g8h[01uTGNl?e^$NNN N~bg~ (WQg(E\)lYXTOvOSR N 9hnc[3u[^Oo`8h[v~gScOvvsQfNbPge ǏeQ7b8h[0̑p0OQ"}I{e_[vQ[^`QۏLg v^kXQ[^6eeQ"N3ubT8h[gh eQ7bs0R100 v^1ugNXTT3uNqQ T~{W[TX[eQ3u[^chHh-N02 l;Nċ0S_l;NċO g8h[~_gT TGNl?e^(WQg(E\)lYXTOvOSR N NQg(E\):NUSMO ~~l;Nċ\~(5-9N)[3u[^g~gv[‰'`0w['`ۏLċnx0ċ\~O1uGNl?e^]\ONXT;Nc Qg(E\)ZQ/eSQg(E\)lYXTObXT0q`Qg(E\)l`QvZQXTNh0Qg(E\)lNhI{NXT~b0~kXQl;NċU_ @b gSRċNXT^S_~{W[nxċ~g TeZP}YOU_\Ty~(PgeU_eQ|~ [s~(chHhN5uP[chHh TekPhQ0 40[yb01 TGNl?e^S_[ybO O1uTGNl?e^;N{G0l?eRtI{G[yb[\~bXT(5-9N)SR ZP}Y拞[vOU_09hnc3u[^6eeQT"NOo`8h[ eQ7bg0l;NċI{`Q [3u[^/f&T~eQgNOu;mOcQ[yba v^nx[Oё^02 \3u[^eQ7bg0l;Nċ0[yb~gI{`Q (WTG?e^SQg(E\)lYXTOnvQg(E\)RlQ_hQۏLlQ:y lQ:yg:N7)Y(gqGrX[ch)03 lQ:ygnT e_v ybQ~NgNOu;mO_G SbpSQ~[ybh0~{SgNOu;mO v^NybQKNe!kgwS>eOё0[ N&{TagNv NN[yb fNbJTw3uN v^ft1u04 OёS>e0Ǒ(u]e4bRch >yOS cgS>e0 V0vsQNy 10St[ybgNOu;mO0WaNNO6eeQ04NeQeR(W20*N]\OeQ[b St[ybyrVNXTQeRO{Q(W30*N]\OeQ[b0 20TGNl?e^kg+gKNMR[bT\n^QeR{t|~[ybNR kg1e5eKN >yOQeR{t|~ NQۏLNRd\O |~ubgS&NS[QDёS>eTeSۏLNRRt0 30QeRchHhhQ1uTGO{0 dkQꁿSNl?e^NTGNl?e^~{YXbfNKNewuHe0 DN2 WaNgNOu;mOyrV 3uAm zV PAGE PAGE 9 3uNT7bM|@b(W0WNl?e^cQfNb3u nxS>e lQ:y7)Y 8.&380080466666666 0@P`p6(66 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_HV@Vh 1dBTJ$$@&CJ,OJQJaJ,5KH,\R@Rh 3d$$@&CJ OJQJaJ 5\R@Rh 4dx"$$@&CJOJQJaJ5\J@Jh 5dx"$$@&CJaJ5\$A@$؞k=W[SONi@NnfhO>0 ckee,g Char0J CJ OJ^JaJ ,L@,egVD d^d.@.yblFhe,gCJaJ<O< yblFhe,g Char0J CJaJKH< @<0ua$$G$ 9r CJaJ6O60u Char0J CJaJKHN@N0u w'a$$G$ 9r &dPCJaJ6O60u w Char0J CJaJKHF^@Fnf(Qz) a$$1$CJOJQJ^JKHf@fQ*<OQ< ckee,g Char10J CJaJKHBOaB ech~gV Char10J CJOJaJKH6Oq6150J OJQJ^Jo(5\:O:)h4Y CharCJOJPJaJKHBOB(h4Y)d<WDdd`d CJOJPJO"reader-word-layer reader-word-s1-6*a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKHO"Char Char Char Char Char Cha[8ha eQ7bg0l;Nċ lQqQ gR-N_St Oo`8h[ "$4:<>JLؿp^N>*'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH(B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$%B*phCJ,OJPJQJ^JaJ,KH$(B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$0B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$nHtH(B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$#CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,nHtH L`bd4 8 : ǽsg[G;CJ OJPJo(aJ KH'CJ OJPJo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ nHtHCJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH: > @ B D F H V ^ b d t v Űt_L7$%B*phCJ,OJPJQJ^JaJ,KH$(B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$%B*phCJ,OJPJQJ^JaJ,KH$(B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$0B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$nHtH(B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KH$CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,)CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5KH\_HCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJo(aJ KHCJ OJPJo(aJ KH'CJ OJPJo(aJ KHmH sH nHtH v x * . ëkS7/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH\/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH%B*phCJ OJPJQJ^JaJ KH . 6 > T h t v ӿ}aE2,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \ Ĩt\@(.B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\.B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ < F Z r t x Ѽu`K/6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH j l n p .Ѽr]A(0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH :ǫs^K0(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\ @βq\@+(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH @BJbιr]D/(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH ѼvZ>"6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH |~Dѵx\E,0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH DFHX>@Vٽ|aN26B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ǰ}fO3,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\ "$&ʮ}]A!>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH&*.04:V\|çkV=((B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\|~ѼdD(6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtHDFX\ãr]A!>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\\^bfjlpvçkK/(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\>B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHmH sH nHtH\6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\ ".0DmX?*(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \ hj~ηq\E0(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH RThɰ~bM6,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @KH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ @KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH6B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5KHnHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH  Ѵq\C.(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH "8>XZjpռ}dO60B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH ŨzeP78B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH   * Ѽu`K2(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH * . 0 2 8 L N P V ^ ѼydK6(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH ^ ` f j t v ʹmXC&8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH !ѼqT?*(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH !"!*!.!0!z!|!!!!ʹmT?&1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH !!!!!!!!!!ѼvaL31CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH8B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ !!!""""" " "ʹhN42B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ """""""""˱}cI/2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\"" """$"(","."0"˱}_A-'B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\0"N"P"V"X"d"f"t$v$$$p]G1*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!B*phCJ OJPJQJ^JaJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\*B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5\ $$$$$%&&&&x'z'oYE2$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \*B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \ z''^(n())B+D+N+---¯u_L9#*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5\ --:.<..../6/8/:/0@0D0F0CJ OJPJQJo(aJ @CJ aJ 5\CJ o(aJ 5\CJ aJ 5\CJ o(aJ 5\$<>dmM da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$m$WDx` da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$m$WDx` d8$7$$$$9D4$5$6$3$A$da$$1$@&WD` d8$7$$$$9D4$5$6$3$A$ da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$WD` da$$1$@& da$$1$@&B D F H d v x v wi[P dWD` d1$@&WD` d1$@&WD` da$$1$@& da$$1$@&%d[$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM d[$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$d a$$@]@WD`da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$m$` t n B}s d1$` d1$WD` d1$4$WD` & Fd1$WD` d1$4$WD` dWD` d1$4$WD`d1$4$d1$4$ d1$4$WD`d1$4$ dWD` BHt dWD` d1$4$WD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` d1$4$WD` d1$4$WD` d1$` d1$` F"0jT"Z{o d 1$WD` d 1$WD` d 1$WD` d 1$WD` d1$` d1$` d1$` d1$` dWD`da$$1$4$WD`da$$1$4$WD` da$$1$4$ 0 N v !0!|!{ d 1$WD` d 1$WD,` d 1$WD,` d 1$WD,` d 1$WD,` d 1$WD` d 1$WD` d 1$WD^``` d 1$WD` d 1$WD` d 1$WD` |!!!!!!!!!iKdG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$`dG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$`dG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$` & F 8a$$ 8WD@`@ da$$WD` d 1$WD` d 1$WD`dG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$`!""""" "oRda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$dG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$`dG$8$7$$$$@&9D4$5$6$3$H$A$` " """"""nQda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$""""" """nQda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$""$"."0"P"X"f"qQ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$f"v$$$$&z'_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`r Char+da$$1$ CJ PJaJD@D RQk=,WD`OJPJQJ^JaJhOhTable caption|1-a$$^ B*phCJOJQJo(aJKHLOLp0.a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKHNONp19/a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKH^O^Normal_70a$$x$CJOJQJaJmH sH nH tH _HO#reader-word-layer reader-word-s1-141a$$1$[$d\$dCJOJQJ^JKHhO"hDefault28$7$1$H$1B*phCJOJQJ^JaJmH sH nHtH_HL: v . @D&|\ * ^ !!! ""0"$z'-?@ABC B|!! """"f"z'//D0F0DEFGHIJKLMNOPQRS# 7$*{$ Calibri-([SOG.[x @Times New Roman7@ Cambria- |8ўSOA4 N[_GB2312N[- |8N[=DlOeck\h[{SOўSO1NSe-N[A wiSO_GB2312wiSO- |8wiSO ?eRS0200901S_o(u7bgq\ Qhl',{g;|8 !f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[iP)?-321111|rB0{$mwY}YV< Q o @p }* R} ( [ ^ .Xxq]3 &6g(8Hlv*x},"\'5``,-14@6(($>C +[XPQW[>U, l !!J!+"Nb"*# #$"$C$%]"%3d%_~% :&A5'x'v()N)C*I+lW+]+9,?,P$-h-V0F2~22-303A3YU3B45#5K5^6(8>8KT8K49a9:::p:);|<q=P=>D>[>l>>/?A?`?`?7AB:[BCCwC&D9DhD|EHEJEFGFG GdGV`HqHtH*J|9JL# N8Nv ObO8hOPTPePhP~P"*QL SqSTqUV-VI WXKX{ Y= ^B^QF^|^`H`$taDOba&ceheCf9fKf;xfh%gsg|h:hBiTiy;jJjujG{jW|j kkGknkl<:l|_ndo&pO"q=q=qmaqB\rEsUst\ft}t>9u>v&EwXwqx'x3_xylqy{| |9)|/}3} ?}7t}~$~>~Xk PNdA2^*[^h,m6\KZq}g8R{9x;5[G[X `Ysu _jV7OFl}eo?BE ?LYqoxAv.E6^?jPUR#r)g7HOBPm\wb,4<zYX3A=Rt!#x~pd}~LIX0|LL,21 u&u vUj'\]U )G K6}0(e OQWdaI@XX"bZ6&Mg m>8rlw@dH7`Yu{5/u) +)/G\' a~p3<\.{+: `l+at~Vb2~*AL<`"t6"L}&l~HW\ )*dEo{=Fc .B((/[Itpu$$,yLAA|"VW)^>leKnW Er prpl|8# ( %Mf$;e(  P()jJvc{4Yޏc&{ 2#" PK N@drs/PKN@ drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,]e+M u qL-4Nդq؞ N8ޑ"8Sr&GUs"TVp \+Bs)}ӡ~F$Ύn:8L:rd$';l*̻~]#rJ,'}Vj7bP`=`wS+HWdY?PKN@$qdrs/e2oDoc.xmlSK1#q{ҝ̧, H*nw%T6\V40;*^h5JΤQ.8 lYY jq|𕜸F"#׼WED/ Ruh ] nt1)˳bpxtB@C/2~JmSm1MڋJˀ€ j+TA%Ƒppm͸\9x]#SM'Y0477^뻛_&6I|(cix_ckѤ/1bOr:lO<>[-w @:%KgX2j"t<sa$CτTuJk:J[6Yz H]H7؎3VD̐iդ,5-$ukp/5lL/NPEPmX{5 2l8ӒIց Hfɦ zkyEH"G9' ɾ-~PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ r[Content_Types].xmlPK N@T_rels/PKN@f< x_rels/.relsPK N@drs/PKN@ "drs/downrev.xmlPKN@$q &drs/e2oDoc.xmlPKY $ `(( e,gFh 4#"THPK N@drs/PKN@ drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,m:ԝ ڊƩloO8_vat2ĝ3#a "DFO ۛZW-A}E Pi!ƹ2tYVn&NV4^n'V> z"Zn U?M.Ϟ@D?~:4l<|܀HVmPPKN@gBAwdrs/e2oDoc.xmlT0#4mI[j*]!UJqvp~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@ "drs/downrev.xmlPKN@gBAw &drs/e2oDoc.xmlPKY  P()jJvc{4Yޏc&{ 5#"PK N@drs/PKN@65 drs/downrev.xmlMMO0 HHXҭ4&$N czmq&]bq4$ vMOaC+z7i2CgFC˜I 7"&kS+D\*:3KW9[ 1?ռ+M?b]A?~Y vLt&jX=KLN*. d?PKN@]3drs/e2oDoc.xmlSK1#q{ɠJg A$m?M:@b`V40;v/Ozq$F]g)g j5{lAF~{g1ZޛV"#!4O)UE/-ĉѡh!Eݚl:}P ۀ^iw=eWJ\(3 R11n ڽOa~1!O+YQvOcʔ3!uRS86MQ@]*nszmW]ȴor5~WF#YFۆNcײt/ 6l93Xȸ܈,=ͪ:hC+EhkohPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ c[Content_Types].xmlPK N@E_rels/PKN@f< i_rels/.relsPK N@drs/PKN@65 "drs/downrev.xmlPKN@]3 &drs/e2oDoc.xmlPKY " `(( e,gFh 6#"SGPK N@drs/PKN@ϕj drs/downrev.xmlMAO0 HHXl4č ڊƩl='==?342P,6:Dʖ+&ַ7-] .TZ}S)ej{6-„1Do3.ڙ(Rk@|~Onqnandc2P 2^_~jf:$F$O4l+Od]/?PKN@ Awdrs/e2oDoc.xmlT0#4mI[j*]!UJqvp~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@ϕj "drs/downrev.xmlPKN@ Aw %drs/e2oDoc.xmlPKY  P()jJvc{4Yޏc&{ 7#"PK N@drs/PKN@ drs/downrev.xmlMMO0 HHܶb*M u qL[-4Nդ10~lw8;GTFuსP=̤ts%S aHUxwr5DZh"^.Hk: 께_j۶1S!Q ^ _}VJ7QEa\%jX'& d??PKN@ddrs/e2oDoc.xmlS͎0#4颥Kt-A%XƦi_@yX7ΌI+\lW/]p"G+yz@l_>F_E4fKKCRa t|P Nhu3nUo[)⳶ 22]s-KsZB!^ . (K6BQ]pm g ׶J́?<̅ $S~L55_pfݼO_]6?Ej𡢊ТI_bYI^yLVX'WKgX j"v:gua$ıgAԺ+5C-ȇszmVCxl莬*"fjRy]X{t *"Y+SS5T~dD7Ԧ gZR7)yidD6>ꜢkY"edd9ŷPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ c[Content_Types].xmlPK N@E_rels/PKN@f< i_rels/.relsPK N@drs/PKN@ "drs/downrev.xmlPKN@d &drs/e2oDoc.xmlPKY ! `(( e,gFh 8#"UIPK N@drs/PKN@l drs/downrev.xmlMMO0 HHXl˦RwHHnYlsG_rQF;xy؁Hk\ M MeJNCT>籔2=yqS|Wv L̼쮩$ cKP !+6߭^PbSDBһgZO 0A:szEbZ(4`*P5(3FJF~`2m k5ysC[L(i™3tk.Jޥ! cdg+,ǡ K.B X͠G5ijAr>d,4R}=~yxzjmW`O/}Mn*zڑÙ\82 #4qd<ykm{-"^HN~m]zr,2[Rlӥ4dϰѫt迹IEꄎ_bW J?^#`R/E./OQK\6o)d@;wVUQ̺GfpА\G.SNoVJj܄O;f%ɸı#$siI/-jW-)jDI Tp>*;$.]N\, g[3V='Lb /C#=M-78^m_K=x=/PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@l  "drs/downrev.xmlPKN@uBw &drs/e2oDoc.xmlPKY # P()jJvc{4Yޏc&{ 9#"PK N@drs/PKN@\eӆ drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,6ԝ&$Nց1m8U.?|w18zB msv|y؂p^s˄p%&Yc\VvF3)]ݑnaGx;hǩͤC 7\*J{:=sGW9jޗuS@KOÏ~T":UvƉaZ'EHD$~7&y܀,rC PKN@RX drs/e2oDoc.xmlS͎0#4颅mt-A%XƦi_@yX7ΌI+\lW/]p"G+yz@l_>F_E4fKKCRa t|P Nhu3nUo[)⳶ 22]s-KsZB!^ . (K6BQ]pm g ׶J́?<̅ $S~L55_pfݼO_]6?Ej𡢊ТI_bYI^yLVxx_uC|,a)yYKopՅŸR뮔ִl .szmVCxl莬*"fjRy]X{t *"Y+SS5T~dD7Ԧ gZR7)yidD6>ꜢkY"edd9ŷPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ d[Content_Types].xmlPK N@F_rels/PKN@f< j_rels/.relsPK N@drs/PKN@\eӆ "drs/downrev.xmlPKN@RX 'drs/e2oDoc.xmlPKY  b((e,gFh 10#"THPK N@drs/PKN@sN drs/downrev.xmlMN0 HCdX 4$č ڊĩlo9ѿ?\މ Nqa@ ih>[1B aWTawR'bi4)ћ #Na&8uNfrʲ\z3_͈/=_?Ol]uN'^ܭ' _}VL6 ALjبB``99rRu%PPKN@ep4Aydrs/e2oDoc.xmlTn1#d4 "Z Ύכzd7<}N\\y>;?-bof>U[kVWdrt9SFRQE?xřBQ9(ϯϟ]6v$](b9_`GYRw*gI[d ka֐+#f_J۲*0s9g6vY}Eeu#`+W@Օt IuFeYIz@7/U&`cU=FԸ_l ~{о1ݖotHj0.3$|,d_[E5B/*3v̓iuRb~[ \4={´aM·/Q D>B̵NP6Kk_WhGEB;oͩ؀6GVN+d èOQjBi8[7{Y͹NqEo0lH szO=fU_(aQLb زI 0su-T$a3soeUHӎ @T0i詞_PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@sN "drs/downrev.xmlPKN@ep4Ay &drs/e2oDoc.xmlPKY  R()jJvc{4Yޏc&{ 11#"PK N@drs/PKN@h drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,iN'N@6^$U.cr{1#;g%$+ m`; ׇj5:a[ޔ.=1*Psh_ -n6*8w\*Ry*Dƍ,]Մ/=_b$p8eW7oy?c(]"6^ ?95nڳQ:'ICI *oPKN@*o^drs/e2oDoc.xmlS͎0#4颅ݨZ JL'?MӾ/ 8Ӱc0vBY{>dq7$l糒3ikj3BۀvV X޿|%O\t# k諢yiuh ] ntqRa E!_f"h #5b1۴Tʀ€j TA%ƙppmͼ\H2+6TCsfPn]߼x{ۇ_''F$CE9+ ~Eĉri=>MpůΰdꜬkY"y4Yiɾ-PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ e[Content_Types].xmlPK N@G_rels/PKN@f< k_rels/.relsPK N@drs/PKN@h "drs/downrev.xmlPKN@*o^ &drs/e2oDoc.xmlPKY b((e,gFh 12#"UIPK N@drs/PKN@ drs/downrev.xmlMN0EH5HG4dR $$Ď ;7&~D۔Ǭ`93GwmwkؙBC(6ٍ] ,&27EuWj_;id9F!L)- qȪ |;`Ucjp)Dŭ]0''Z=O.eמh"M!%?~:tONGfmI2PK7}!w-_PKN@GmBydrs/e2oDoc.xmlT0#4mI[j*]!UJqvp~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@ "drs/downrev.xmlPKN@GmBy &drs/e2oDoc.xmlPKY  R()jJvc{4Yޏc&{ 13#" PK N@drs/PKN@i drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,ieN'N@6^[hI ?b{6;zKXS+"K(MrmTry?朻CŽHvQ>SB 7OȸQ=滚_bU۪uc.`_etLڱA2"*a-S`3%PKN@-4F4drs/e2oDoc.xmlS͎0#4v{hY.*>qK4KHp;Oc0vBY{>dq7$l糒3ikj~9g!m@;+k~_.[ 'wĆj5cUQKa漴t:4ŮhB78)ˇ /3~JmSm1mڋJLe?Ta@YzkL8SUBff^E^f.$NGvdޝrfPn|{nyX'/ &M'}db zt_yC|"aɨyYK]t8icτuWJkC-EyF@3jdO,8Ѱ28vەF40yMuv-ЏQQY+Sc6T~lD7T gZR5yidމlR}9Y[Eh0ɻ}W[PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ f[Content_Types].xmlPK N@H_rels/PKN@f< l_rels/.relsPK N@drs/PKN@i "drs/downrev.xmlPKN@-4F4 'drs/e2oDoc.xmlPKY b((e,gFh 15#"VJPK N@drs/PKN@ drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,I;4eڊĩlo9џ\ id@.zDʖ7&57\\/ .TYCS%e 6ĻS<νt];?-"g<3f曙jkL{.gH**8ABh2*ƎT @56(˼\ZYe`,"YDZgnw5 H*8ᗥ, Ltt㙍/h]Vr,jQ=B݈ U'Pu%y*CGRQYVRPMG5KaUx{?Xn}XUwgQGo??2@Pc~}M-ze-]QTo60 =I6|:(YrоĪX|@&p=`tUL+-ڱ@ēܴaM·/ D>B̵NM|tRhힷ9h7yi(3Ýp5Ё 8JMHgKr_X9k09W)[ٸ qep9sO- V&1}KGGl$FI9: [*d0V2BG MV*52Ҵ-wj~='/PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@ "drs/downrev.xmlPKN@Dy %drs/e2oDoc.xmlPKY  b((e,gFh 16#"SGPK N@drs/PKN@Vw drs/downrev.xmlMN0 HCd$n,M74eڊĩlo9џމ 4ҠV>؉ C"eCָ@ۛ6,}P1繖2#zVaF)Do2q6˽eQl72b?{ o|ξuK'xrI;U~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsPK N@drs/PKN@Vw "drs/downrev.xmlPKN@(ɰBy $drs/e2oDoc.xmlPKY * 3 ?o#z'D+--<../_? dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`/8/:/